Home บทความทั้งหมด ข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป
ข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผอ.ขา   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

 

 

 

ข้อสอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

==================================================

 1. การที่สถานศึกษา พิจารณาถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบสถานศึกษา และสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา แสดงว่าผู้บริหารใช้กระบวนการใด
  1.  กระบวนการวินิจฉัยองค์การ                                                  
  2. กระบวนการจิตตปัญญา
  3. กระบวนการมีส่วนร่วม            
  4. กระบวนการสังเคราะห์
 2. โรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่งพบปัญหาว่า ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานในหมู่บ้านไปเข้าเรียนอีกโรงเรียนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่โรงเรียนในเขตบริการด้วยเหตุผลว่า นักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้ ถ้าเรานำการวิเคราะห์บริบทภายนอกองค์การมาพิจารณา ถือว่าโรงเรียนขาดการวิเคราะห์บริบทด้านใด
  1.  ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ( C – Customer, Competitors )
  2. สภาพแวดล้อมหรือเศรษฐกิจ ( E- Environment, Economic )
  3. สภาพสังคม ( Society ) วัฒนาธรรม ( Culture ) ค่านิยม ( Value )
  4. เทคโนโลยี ( Technology ) ระบบสารสนเทศ ( Information Technology )
 3. ข้อใดเป็นตัวชี้วัดกระบวนการ SWOT Analysis ประสบผลสำเร็จมากที่สุด
  1. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันมากขึ้น
  2. มีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างมีขั้นตอน
  3. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
  4. ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนงานและเกิดความผูกพันต่อแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
 4. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการนำองค์การและการกำหนดทิศทางของสถานศึกษา
  1. วิสัยทัศน์
  2. พันธกิจ
  3. เป้าประสงค์
  4. ค่านิยมองค์การ
 5. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการศึกษา ท่านคิดว่าเทคโนโลยีใดสำคัญที่สุด
  1. เทคโนโลยีฐานข้อมูล
  2.  เทคโนโลยีการสื่อสาร
  3.  เทคโนโลยีการศึกษา                                                
  4. ถูกทุกข้อ
 6. การเป็นตัวอย่างที่ดี ( Role Model ) ในการกำกับดูแลตนเองที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบไปด้วยเรื่องใดบ้าง
  1.  ความรับผิดชอบด้านการเงินและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  2. การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้เสีย
  3. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
  4. ถูกต้องทุกข้อ
 7. ท่านเห็นว่ารูปแบบผู้นำในอนาคตควรเป็นอย่างไร
  1.  ตระหนักถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ ความมีส่วนร่วม และความท้าทายแก่บุคลากรในองค์การ
  2. แนวคิดและศกยภาพของผู้นำจะถูกกำหนดเพื่อตอบสนองความท้าทายในการทำงานและดำเนินการตามภารกิจขององค์การ
  3. แนวคิดและศักยภาพของผู้นำจะถูกกำหนดเพื่อตอบสนองความท้าทายในการบริหารงานและดำเนินการภารกิจขององค์การให้สำเร็จ
  4. ถูกทั้งข้อ ก และ ค
 8. การนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibility : CSR ) มาใช้ในวงการศึกษาคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
  1.  การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการศึกษา
  2. ผลกระทบทางลบและบวกที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษา
  3. การเปิดโอกาสให้สังคม ชุมชนโดยรอบสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  4. การกระจายความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนรับผิดชอบ
 9. ผู้บริหารมีบทบาทในการนำองค์การ 4 บทบาท ข้อใดเป็นบทบาทการชี้นำ(Pathfinding)
  1. กำหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และกระตุ้นบุคลากรมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้างานให้บรรลุวิสัยทัศน์
  2. การคิดค้นระบบงานและเทคนิคบริหารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมุ่งสู่วิสัยทัศน์
  3. การสร้างเงื่อนไขเพื่อผลักดันให้บุคลากรได้ใช้สักยภาพที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่อย่างเต็มที่
  4. การทำงานอย่างมีหลักการ และการประพฤติตน เพื่อสร้างศรัทธาให้กับบุคลากร
 10. ทักษะข้อใดที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการศึกษา
  1. ทักษะในการพิมพ์เอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
  2. ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดนอกกรอบ
  3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
  4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 11. ข้อใดเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการศึกษา
  1.  ผู้บริหารจำเป็นต้องเตรียมกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  2. จำเป็นต้องมีการลงทุนในรูปของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งบประมาณที่เพียงพอ
  3. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
  4. ถูกข้อ ก และ ข
 12. คำกล่าวที่ว่า “การนำองค์การ ควรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ” ควรนำข้อมูลจากไหนมาใช้ในการปรับปรุง
  1.  ข้อมูลจากผลการประเมินทบทวนผลการดำเนินงาน
  2. ข้อมูลจากการประเมินภายนอกสถานศึกษา
  3. ข้อมูลจากการรายงานตนเองของครูผู้สอน
  4. ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
 13. ข้อใดคือความหมายของ “ยุทธศาสตร์”
  1.  สิ่งที่องค์การทำเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
  2. กระบวนการปฏิบัติงานขององค์การ
  3. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
  4. กระบวนการตรวจสอบทบทวนผลการดำเนินงาน
 14. องค์ประกอบของการบริหารยุทธศาสตร์ คือข้อใด
  1.  การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และการทิศทางขององค์การ
  2. การกำหนดยุทธศาสตร์
  3. การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
  4. ถูกทุกข้อ
 15. การบริหารผลการปฏิบัติงานตามแนวคิด Balanced Scorecard มีเครื่องมือหลักๆอะไรบ้าง
  1.  แผนที่ยุทธศาสตร์ ( Strategy Map )
  2. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI; Key Performance Indicators )
  3. การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ( TQM; Total Quality Management )
  4. ถูกข้อ ก และ ข
 16. หากเราตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่าเราต้องการเป็น “องค์การสมรรถนะสูง” เราควรวินิจฉัยอะไรบ้าง
  1. วินิจฉัยจุดแข็งหรือให้โอกาส
  2. วินิจฉัยจุดอ่อนและอุปสรรคภายนอก
  3. วินิจฉัยวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  4. ถูกข้อ ก และ ข
 17. จากการประชุมร่วมกันของคณะครูภายในโรงเรียนทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่า “เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร” โรงเรียนควรจะกำหนดอะไร
  1. กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การ
  2. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
  3. การกำหนดยุทธศาสตร์และเขียนแผนที่ยุทธศาสตร์
  4. การวินิจฉัยองค์การ
 18. แผนที่ยุทธศาสตร์กับหลักพุทธศาสนาใกล้เคียงกันหลายๆประการ แต่มีจุดแตกต่างจากอริยสัจ 4 คือ
  1.  หลักของเหตุและผล
  2. หลักเริ่มต้นจากเหตุนำไปผล
  3. หลักเริ่มต้นจากผลลงไปหาเหตุ
  4. ถูกข้อ ข และ ค
 19. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลักของแผนที่ยุทธศาสตร์
  1.  กำหนดยุทธศาสตร์
  2. แผนที่ยุทธศาสตร์
  3. การกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การ
  4. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
 20. การกำหนดแผนงาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ของโรงเรียนอยู่ในขั้นตอนใดของบริหารยุทธศาสตร์
  1.  การกำหนดวิสัยทัศน์
  2. การวินิจฉัยองค์การ
  3. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
  4. การเขียนแผนที่ยุทธศาสตร์
 21. จุดสูงสุดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือข้อใด
  1.  การบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
  2. การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
  3. การบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน
  4. การบรรลุภารกิจของหน่วยงาน
 22. มิติเป้าประสงค์(Goals) ประกอบด้วยเป้าหมายต่างๆที่ต้องการบรรลุในแต่ล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ข้อใดไม่ใช่มิติ ในการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ การปฏิบัติราชการ
  1. มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
  2. มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
  3. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
  4. มิติด้านคุณธรรม จริยธรรม
 23. ขั้นตอนแรกของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษา คือข้อใด
  1.  เป้าหมายของสถานศึกษา
  2. การสำรวจสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
  3. การวางแผนยุทธศาสตร์
  4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  5.  
LAST_UPDATED2
 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #15 ผอ.ขา ๒๕๕๕-%m-๐๖ ๐๖:%M
โครงการตามรอยเก ียรติยศครูผู้มี อุดมการณ์ และจิตวิญญาณ ครั้งที่ 6 ปี 2555
ประกอบด้วย ภาคกลาง ได้แก่ นายประยูร สุธาบูรณ์ ผอ.โรงเรียนอุดมสิท ธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี, ภาคเหนือ ได้แก่ ดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแ ดนบ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก, ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ได้แก่ นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพ ยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ และภาคใต้ ได้แก่ นายบุญสม ทองศรีพราย รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลป ัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
อ้างอิง
 
 
+1 #14 ผอ.ขา ๒๕๕๔-%m-๒๗ ๐๖:%M
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
ส่งนักเรียนเรีย นต่อระดับปริญญา ตรีในประเทศและต ่างประเทศรุ่นที ่ 3 ว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 โดย ศธ.ได้ปรับปรุงแนวท างการดำเนินงานแ ละหลักเกณฑ์การค ัดเลือกโดยมุ่งเ ป้าหมายให้ทุนแก ่เด็กที่เรียนดี และมีฐานะยากจน อำเภอละ 1 คน รวมจำนวน 928 ทุน และจะเปิดโอกาสใ ห้เด็กที่มาจากค รอบครัวที่มีราย ได้เกินจากเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 150,000 บาทต่อปี สมัครเข้าร่วม จำนวน 464 คน แต่จะต้องใช้ทุน ส่วนตัวโดย ศธ.และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องจะดูแล และอำนวยความสะด วกในการเตรียมคว ามพร้อมด้านภาษา วิชาพื้นฐาน และทักษะที่จำเป ็นต่างๆ ก่อนเดินทางไปต่ างประเทศ รวมทั้งประสานเก ี่ยวกับการจัดหา สถานศึกษาที่จะเ ข้าเรียนในต่างป ระเทศให้ตามความ เหมาะสม
ทั้งนี้ นักเรียนที่จะสม ัครสอบคัดเลือกจ ะต้องเป็นนักเรี ยนระดับมัธยมศึก ษา หรือเทียบเท่าสา ยสามัญและสายอาช ีพ มีฐานะยากจน มีผลการเรียนเฉล ี่ยสะสมไม่ต่ำกว ่า 3.00 ซึ่งจะเริ่มเปิด รับสมัครระหว่าง วันที่ 9-31 มกราคม 2555 ที่สำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาท ี่สถานศึกษาตั้ง อยู่ ประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิสอบคัดเ ลือก 6 กุมภาพันธ์ 2555 สอบข้อเขียนวันท ี่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมกันทั่วประ เทศโดยใช้ข้อสอบ กลาง โดยจะคัดผู้สอบผ ่านข้อเขียนที่ไ ด้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ ละอำเภอเข้ารับก ารสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ที่ได้คะ แนนสูงสุดจะได้ส ิทธิรับทุน เพื่อไปศึกษาต่อ ในปี 2555

สำหรับสาขาวิชาท ี่จะให้ไปเรียนจ ะเน้นใน 5 กลุ่มสาขา คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรร ค์ บริหารจัดการและ วิชาชีพเฉพาะ ซึ่งจะให้เลือกไ ปศึกษาในกลุ่มปร ะเทศเดิม 18 ประเทศที่นักเรี ยนทุน รุ่นที่ 1-2 ไปศึกษา ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อียิปต์ และประเทศไทย และประเทศทางเลื อกใหม่เพิ่มเติม อีก 17 ประเทศ โดยพิจารณาจากปร ะเทศที่มีระบบกา รศึกษาไม่ซับซ้อ น มีมหาวิทยาลัยที ่ติดอันดับโลก และมีสภาพแวดล้อ มที่ปลอดภัย ได้แก่ อาร์เจนตินา ชิลี เม็กซิโก บราซิล เบลเยียม ฮังการี โปรตุเกส ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และแอฟริกาใต้ รวมทั้งหมด 35 ประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่ได ้รับทุนในส่วน 928 คนเมื่อสำเร็จกา รศึกษาแล้วจะต้อ งกลับมาทำงานในป ระเทศ
อ้างอิง
 
 
+1 #13 ผอ.ขา ๒๕๕๔-%m-๒๓ ๐๖:%M
ที่กระทรวงศึกษา ธิการ (ศธ.) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.54 น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษ าธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวัน เด็กแห่งชาติประ จำปี 2555 ซึ่งตรงกับวันที ่ 14 ม.ค.55 ว่า "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็น ไทย ใส่ใจเทคโนโลยี" และในปีนี้ ศธ. ได้จัดพิมพ์หนัง สือวันเด็กแห่งช าติ ประจำปี 2555 เพื่อเป็นหนังสื อที่ระลึกเนื่อง ในวันเด็กแห่งชา ติ ประจำปี 2555 โดยใช้ชื่อว่า "น้ำใจ เด็กไทย ใสสะอาด" โดยหน้าปกมีพื้น หลังสีเหลือง มีภาพการ์ตูนรูป เด็ก 5 คน อยู่ท่ามกลางผืน น้ำ และปลาวาฬตัวใหญ ่ ซึ่งจะจัดจำหน่า ยในราคาเล่มละ 15 บาท ผู้สนใจสามารถสั ่งจองได้ตั้งแต่ วันนี้ ที่โทร 0-2514-4007 และ 0-2514-4010
ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดกิจ กรรมงานวันเด็กน ั้น ในภาพรวมได้นำผล การประมวลความคิ ดเห็นของการจัดง านที่ผ่านมา มาใช้จัดงานในปี นี้ โดยพบว่า เด็กๆ อยากได้กิจกรรมท ี่สนุกสนาน ประเทืองปัญญา และก็ได้รับรางว ัล ดังนั้นกิจกรรมใ นปีนี้จึงเน้นให ้เด็กๆ ที่มาร่วมงานได้ รับความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ และได้รับของขวั ญกลับไปเป็นที่ร ะลึก สำหรับกิจกรรมไฮ ไลท์ของปีนี้คือ การจัดบอลลูนลอย ฟ้า การฉายภาพยนตร์ 4 มิติ รวมถึงจะมีการจั ดกิจกรรมแข่งขัน ตอบปัญหาชิงรางว ัล และเกมผจญภัยด้ว ย อย่างไรก็ตามการ จัดงานวันเด็กขอ ง ศธ. ในครั้งนี้นั้น นายกรัฐมนตรีได้ ขอให้ ศธ.ไปจัดที่ทำเนียบ รัฐบาลด้วย และในวันดังกล่า วนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ จะนำตัวแทนเยาวช นเข้าพบนายกรัฐม นตรี เพื่อให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดผู้นำ ประเทศด้วย
"เด็กๆ ที่มาเที่ยวงานว ันเด็กส่วนใหญ่ คือ เด็กในระดับประถ มศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งปีที่ผ่านมา มีเด็กมาเที่ยวง านกว่า 50,000 คน ซึ่งในปีนี้ ศธ.ตั้งเป้าจะมีเด็ กมาเที่ยวง านถึง 60,000 คน โดยหวังให้ทุกคน ได้รับความสนุกส นาน และได้รับรางวัลติดมือกลับไป ทุกคนด้วย อย่างไรก็ตามปีน ี้จะอำนวยความสะ ดวกทั้งความปลอด ภัย สถานที่นั่งพัก ห้องน้ำซึ่งได้ร ับการเสนอแนะมาว ่าอยากให้มีบริก ารมากขึ้นด้วย"น.ส.ศศิธารา กล่าว อย่างไรก็ตามการ จัดงานวันเด็กแห ่งชาติในครั้งนี ้ ศธ. จะเชิญนายกรัฐมน ตรี พร้อมบุตรชายมาเ ปิดงาน และร่วมสนุกกับก ิจกรรมในวันดังก ล่าวด้วย
ด้านนางศกุนตลา สุขสมัย หัวหน้ากลุ่มพัฒ นาและส่งเสริมวิ ทยบริการ สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า เนื่องจากประเทศ ไทยเพิ่งผ่านพ้น จากเหตุการณ์อุท กภัย ดังนั้นเพื่อให้ เข้ากับสถานการณ ์จึงได้เลือกภาพ ปลาวาฬ ซึ่งเป็นสัญลักษ ณ์ของกลุ่มรู้สู ้ flood ที่ให้ความรู้เก ี่ยวกับเหตุการณ ์น้ำท่วมที่เป็น ประโยชน์มาก และอาจมีเด็กหลา ยคนที่อาจจะไม่ไ ด้ดูผ่านโทรทัศน ์ จึงได้ขออนุญาตน ำภาพดังกล่าวมาล งเป็นหน้าปก อีกทั้งยังได้นำ เรื่องสั้นของกล ุ่มนี้มาลงในหนั งสืออีก 1 เรื่อง เพื่อให้เด็กมีค วามรู้เกี่ยวกับ เรื่องน้ำ
"หนังสือวันเด็กใ นปี 2555 จะเน้นการสร้างจ ิตอาสา การมีน้ำใจ โดยภายในเล่มจะม ีการคัดเลือกบทค วามของเด็ก ที่ได้เขียนว่าต นเองมีส่วนร่วมก ับเหตุการณ์อุทก ภัยที่เกิดขึ้นค รั้งนี้อย่างไรบ ้าง ขณะเดียวกันเพื่ อเป็นการเตรียมค วามพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ก็ได้มีการให้เด ็กส่งผลงานการเข ียนเป็นภาษาอังก ฤษ เพื่อเผยแพร่ภาย ในเล่มด้วย อย่างไรก็ตามหนั งสือวันเด็กใ นครั้งนี้มีจำนวน 144 หน้า และได้มีการเพิ่ มสี่สี จากเดิม 16 หน้า เป็น 32 หน้า โดยจะเน้นในส่วน ของกลุ่มรู้สู้ flood ซึ่งจะเป็นภาพกา ร์ตูนสีสันสดใสท ี่จะดึงดูดให้เด ็กหันมาสนใจมากข ึ้น" นางศกุนตลา กล่าว
อ้างอิง
 
 
+1 #12 ผอ.ขา ๒๕๕๔-%m-๑๓ ๐๖:%M
คุณสมบัติและข้อ ปฏิบัติของผู้ขั บรถรับจ้างรับส่ งนักเรียน เช่น ต้องเป็นผู้ได้ร ับใบอนุญาตขับรถ ส่วนบุคคลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือใบอนุญาตสาธ ารณะ หรือใบอนุญาตเป็ นผ็ขับรถตามกฏหม าย ว่าด้วยการขนส่ง ทางบก รวมทั้งต้องเป็น ผู้ไม่มีประวัติ เสียหาย อันเกิดจากการขั บรถมาก่อน ต้องมีเครื่องมื อเครื่องใช้ที่จ ำเป็น และจัดให้มีผู้ค วบคุมนักเรียน ซึ่งมีอายุไม่น้ อยกว่า 18 ปี ประจำอยู่ในรถตล อดเวลาที่ใช้รับ ส่งนักเรียนเป็น ต้น
อ้างอิง
 
 
-1 #11 ผอ.ขา ๒๕๕๔-%m-๒๓ ๑๐:%M
หลักสูตรเพื่อกา รมีงานทำ
1. หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้ นฐาน 45% ซึ่งจะเป็นวิชาพ ื้นฐานที่นักเรี ยนจะต้องเรียนรู

2.หลักสูตรศักยภาพ 45% จะเป็นการพัฒนาศ ักยภาพผู้เรียนใ ห้สอดคล้องกับศั กยภาพพื้นที่ โดยมีให้เลือก 7 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริหารจัดการ และสังคม ความคิดสร้างสรร ค์ วิทยาศาสตร์เพื่ อชีวิต อาหารและบริการ และการวิจัยนวัต กรรมและการถ่ายท อดองค์ความรู้

และ 3.กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 10%
อ้างอิง
 
 
-1 #10 ผอ.ขา ๒๕๕๔-%m-๑๒ ๑๙:%M
ยูเนสโกยกย่อง "ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ"..บุคคลสำคัญของโล ก เนื่องในโอกาสคร บรอบ 100 ปีชาตกาลวันที่ 13 ธ.ค.2555 ในฐานะผู้มีคุณู ปการแก่วงการศึก ษา วัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดี ส่งเสริมสถานภาพ สตรีและสันติภาพ

วันที่ 10 พ.ย.54 น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษ าธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสมั ยสามัญขององค์กา รศึกษาวิทยาศาสต ร์และวัฒนธรรมแห ่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ครั้งที่ 36 ณ สำนักงานใหญ่กรุ งปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติป ระกาศยกย่อง หม่อมหลวงบุญเหล ือ เทพยสุวรรณ เป็นบุคคลสำคัญข องโล ก เนื่องในโอกาสวั นครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ในวันที่ 13 ธ.ค.2555 ในฐานะที่เป็นผู ้ที่มีผลงานดีเด ่นด้านการศึกษา วัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดี กรมส่งเสริมสถาน ภาพ สตรี และการส่งเสริมส ันติภาพ
อ้างอิง
 
 
-1 #9 ผอ.ขา ๒๕๕๔-%m-๐๑ ๐๖:%M
สพฐ.สั่งจัดทำคู่มือ ยกระดับโรงเรียน สู่มาตรฐานสากล...
เร่งส่งเสริมการ ศึกษาแบบอิสระ เน้นผู้เรียนต้อ งมีสมรรถนะในการ แสวงหาความรู้ด้ วยตนเองในอนาคต
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรร มการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า จากการประชุมหาร ือโต๊ะกลมโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ได้พิจารณาว่ามี จุดเด่นอะไรบ้าง ที่เป็นเอกลักษณ ์ของความเป็นสาก ล โดยกลุ่มศึกษานิ เทศก์และนักวิชา การ เสนอให้มีสาระเพ ิ่มเติมโดยเน้นห นักใน 4 เรื่องหลัก คือ

1.ทฤษฎีองค์ความรู ้ ให้นักเรียนไปศึ กษาค้นคว้าในเรื ่ององค์ความรู้ด ้วยตัวเอง

2.การเขียนเรียงคว ามขั้นสูง ถือว่าเป็นเรื่อ งที่จำเป็นสำหรั บเด็กในอนาคต

3.เน้นให้นักเรียน เชื่อมโยงความคิ ดสร้างสรรค์ ไปสู่การบริการส าธารณประโยชน์ และ

4.โลกศึกษา

ทั้ง 4 ข้อนี้ มีการเสนอให้เป็ นสาระเพิ่มเติม ทำให้การจัดต้อง ใช้เวลามากขึ้น โรงเรียนอาจไม่ส ามารถจัดได้ครบถ ้วน สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณาแล้วเห็น ว่า ในอนาคตผู้เรียน ต้องมีสมรรถนะใน การ แสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง สพฐ.จึงจัดการศึกษาแ บบอิสระขึ้น โดยมีทั้ง 3 ขั้นตอน คือ

1.การแสวงหาความรู

2.การสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ และ

3.การบริการสาธารณ
อ้างอิง
 
 
+1 #8 ผอ.ขา ๒๕๕๔-%m-๑๓ ๒๐:%M
EDUCA 2011 : ฟังกูรูการศึกษา โลก
ครูดีในศตวรรษนี ้ ต้องเป็น....?
.............................................................
...นักปฏิรูปการศึก ษาระดับโลก ระบุความสำคัญขอ งการพัฒนาการศึก ษาอยู่ที่ครูและ เด็ก ไม่ได้อยู่ที่คว ามทันสมัยแต่ไร้ เนื้อหา ด้านนักการศึกษา เฮลเซงกิ เผยฟินแลนด์ มีผู้ไม่รู้หนัง สือ 0% แนะเทคนิคครูใช้ จิตวิญญาณในการส อน...

ในงานมหกรรมทางก ารศึกษาเพื่อพัฒ นาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 : EDUCA 2011 จัดโดยบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่ศูนย์ประชุมแ ละนิทรรศการ ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับเกียรติจา ก เซอร์ไมเคิล บาร์เบอร์ อดีตหัวหน้าที่ป รึกษาด้านการวาง ระบบการศึกษาศึก ษาของนายกรัฐมนต รี โทนีแบลร์ ประเทศอังกฤษ และที่ปรึกษาด้า นการศึกษารัฐบาล สหรัฐ ปาฐกถาพิเศษ โดยมีความสำคัญต อนหนึ่งว่า

"...ในฐานะที่เป็นที ่ปรึกษาด้านการป ฏิรูปการศึกษา ให้กับรัฐบาลอัง กฤษและอเมริกา ซึ่งทั้ง 2 ประเทศเริ่มต้นก ารปฏิรูปการศึกษ า ห่างกันเกือบ 20ปี โดยอังกฤษเริ่มต ั้งแต่ปี ค.ศ.1988 ในขณะที่อเมริกา เริ่มเมื่อปี ค.ศ.2009 แต่ชาติมหาอำนาจ ทั้ง 2 ต่างมองเห็นปัญห าเดียวกันคือ นักเรียน ซึ่งบางคนเรียนเ ก่งแบบสุดโต่ง ขณะที่อีกกลุ่มท ี่เรียนไม่เก่ง ก็จะไม่เก่งอยู่ เช่นนั้น จึงเป็นโจทย์ที่ ท้าทายว่า จะทำให้นักเรียน 2 กลุ่มนี้เท่าเที ยมกันได้อย่างไร

สำหรับประเทศไทย และอังกฤษแม้จะม ีความคล้ายกันใน หลายอย่าง แต่ก็ยังมีความแ ตกต่างกันในเรื่ องวัฒนธรรม โดยส่วนตัวแล้วม องว่า หากจะเปรียบเทีย บเพื่อการพัฒนาใ นบริบทที่ใกล้เค ียงกันควรจะมองป ระเทศสิงค์โปร์แ ละเกาหลีมากกว่า เพราะในระหว่างป ี ค.ศ.1960-1970 ทั้ง 2 ประเทศ ต่างเป็นประเทศก ำลังพัฒนา แต่กลับก็สามารถ พัฒนาการศึกษาได ้อย่างรวดเร็ว..."

ต่อข้อถามที่ว่า การเปลี่ยนแปลงร ัฐบาลบ่อย ทำให้เกิดความไม ่ต่อเนื่องของกา รพัฒนาการศึก ษาหรือไม่

เซอร์ไมเคิล บาร์เบอร์ กล่าวว่า ไม่เพียงแต่ประเ ทศไทยเท่านั้น ที่เปลี่ยนรัฐบา ลบ่อย อังกฤษเองก็เช่น กัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอ ยู่กับการนำเอาน โยบายที่ดีอยู่แ ล้วมาใช้มากกว่า

นอกจากนี้ เซอร์ไมเคิล บาร์เบอร์ ยังกล่าวถึงนโยบ ายการแจกแท็บเล็ ต ให้กับเด็กอายุ 7 ขวบ (นักเรียนชั้น ป.1) ของรัฐบาลไทย ว่า โดยส่วนตัวแล้วเ ห็นว่าเป็นเรื่อ งของนโยบายของรั ฐบาลแต่ละประเทศ ที่จะดำเนินการ ซึ่งก็เหมือนกับ สมัยก่อนที่แจกด ินสอ เด็กก็สามารถนำไ ปขีดเขียน แต่ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีพัฒนาเ ป็นแท็บเล็ต เมื่อแจกให้กับเ ด็กๆ ก็สามารถนำไปเล่ นได้ แต่ความสำคัญไม่ ได้อยู่ทีสิ่งที ่ให้ แต่อยู่ที่ครูแล ะเนื้อหามากกว่า ที่จะทำให้การพั ฒนาเด็กสัมฤทธิ์ ผล

อย่างไรก็ดี เซอร์ไมเคิล ยังให้นิยามถึงห ลักการเป็นครูที ่ดีในศตวรรษนี้ ต้องยึดหลัก E (K+T+L)
คือ K-Knowledge คือ ความรู้ซึ่งแต่ล ะประเทศมีความเห มือนและแตกต่างก ันออกไป
T-Thinking คือ ครูต้องสามารถทำ ให้เด็กคิดเป็น
และ L-Leader คือ ความเป็นผู้นำเพ ราะเป็นผู้มีอิท ธิพลต่อคนรอบข้า ง ดังนั้นผู้นำจะต ้องรู้ว่าจะพัฒน าคนรอบข้างได้อย ่างไร
แต่สิ่งที่สำคัญ ที่สุดคือต้องเป ็นคนที่มี E-Ethic คือต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม

** ** ** **

ขณะเดียวกัน ศ.ดร.เจอร์กี รอยมา ผู้อำนวยโรงเรีย นสาธิตวิกกิ แห่งมหาวิทยาลัย เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ได้กล่าวถึงการพ ัฒนาครูในศตวรรษ ที่ 21 ว่า ครูจะต้องเป็นผู ้ดึงศักยภาพของน ักเรียนออกมาใช้ ให้ได้ จะไม่มีการส่งเส ริมให้นักเรียน มีความชำนาญด้าน ใดด้านหนึ่งเหมื อนในอดีตที่ผ่าน มา นักเรียนทุกคนสา มารถใช้ศักยภาพท ี่มีพร้อมกันหลา ยๆ ด้านได้เช่นกัน โดยเน้นไปที่เด็ กเป็นศูนย์กลางข องการศึกษา ด้วยการสอนในห้อ งเรียนที่แตกต่า ง เพื่อคุณภาพที่แ ตกต่าง

"ขณะนี้เรามีร่วม มือกับโรงเรียนส าธิตประสานมิตร จัดอบรมพัฒนาศัก ยภาพครูนำร่อง จำนวน 90 คน โดยมุ่งไปที่การ พัฒนาให้ครูให้ม ีจิตวิญญาณของคว ามเป็นครูมากยิ่ งขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจขอ งการพัฒนาการศึก ษาให้ยั่งยืน และคาดว่าในอนาค ตจะมีการร่วมมือ ทางวิชาการด้านก ารศึกษาระหว่างไ ทยกับฟินแลนด์มา กขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศฟินแลนด์ อาชีพครู เป็นอาชีพที่มีเ กียรติ มีค่าตอบแทนและส วัสดิการที่ดี และเป็นอาชีพที่ ประชาชนให้ความส นใจมากเป็นอันดั บ 1 ทัดเทียมกับนักบ ินหรือวิศวะกร ขณะเดียวกันรัฐบ าลได้ให้ความสำค ัญกับเรื่องการศ ึกษาเป็นอย่างมา ก ประชาชนทุกคนจะไ ด้รับสิทธิเรียน ฟรีจนถึงระดับมห าวิทยาลัย ส่วนสถานศึกษาจะ ได้รับเงินอุดหน ุนอย่างเต็มที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับ จำนวนนักเรียนใน โรงเรียน เช่น นักเรียนประถมจะ ได้รับเงินสนับส นุนจำนวน600ยูโร ต่อหัวต่อปี ชั้นมัธยมปลาย จะได้รับเงินสนั บส นุน 8,000 ยูโรต่อหัวต่อปี
และจุดเด่นอีกปร ะการที่ทำให้การ ศึกษาในประเทศฟิ นแลนด์ ประสบความสำเร็จ
คือ...ครูผู้สอนมีจิตว ิญญาณของคว ามเป็นครู
ซึ่งส่งผลให้ครู ในประเทศฟินแลนด ์มีคุณภาพดี และอัตราการไม่ร ู้หนังสือของประ เทศฟินแลนด์อยู่ ที่ 0%
อ้างอิง
 
 
-1 #7 ผอ.ขา ๒๕๕๔-%m-๑๓ ๑๙:%M
โครงการนำร่อง One Tablet PC Per Child
1. โรงเรียนราชวินิ ต สพป. กรุงเทพฯ เขต 1
2. โรงเรียนอนุบาลพ ังงา สพป. พังงา
3. โรงเรียนอนุบาลล ำปาง สพป. ลำปาง เขต 1
4. โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1
อ้างอิง
 
 
+1 #6 ผอ.ขา ๒๕๕๔-%m-๑๒ ๒๐:%M
รายงานข่าวแจ้งว ่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.กำลังรับฟังความ คิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ.(...) ที่จะเสนอแก้ไข ซึ่งได้เสนอปรับ แก้หลายมาตรา อาทิ มาตรา20 ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.มีฐานะเป็นกรม และเป็นนิติบุคค ล โดยมี เลขาธิการคณะกรร มการข้าราชการคร ูและ บุคลากรทางการศึ กษา เรียกโดยย่อ "เลขาธิการ ก.ค.ศ." เป็นผู้บังคับบั ญชาข้าราชการและ บริหารงานราชการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.ขึ้นตรงต่อ รมว.ศึกษาธิการ มาตรา 38 ตําแหน่งข้าราชก ารครูฯ ในส่วนของ ตําแหน่งผู้บริห ารสถานศึกษา และผู้บริหารการ ศึกษาได้เพิ่มตำ แหน่ง ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการส ำนักบริหารงานส่ งเสริมการศึกษาน อกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย (สำนักงานกศน.) จังหวัด/กทม., รองผู้อำนวยการส ำนักงานส่งเสริม การศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการสำนั กงานส่งเสริม การศึกษาเอกชนจังหว ัด
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

ลองทำดู 1

ใครไม่ได้เป็นทนายชี้แจง กรณีข้อพิพาทปราสาทพระวิหารของไทย
 

ลองทำดู 2

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตั้งอยู่ประเทศใด
 

ลองทำดู 3

ปัจจุบันประเทศใดเป็นประธานอาเซียน