Home บทความทั้งหมด ก.ค.ศ.เปิดตารางเทียบตำแหน่งข้าราชการครูฯ กับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ก.ค.ศ.เปิดตารางเทียบตำแหน่งข้าราชการครูฯ กับข้าราชการพลเรือนสามัญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผอ.ขา   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม รองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้จัดทำตารางเทียบตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 3 ตำแหน่ง กับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเรียบร้อยแล้ว 

    อาทิเช่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ เทียบได้กับข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

     หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ เทียบได้กับข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการระดับทรงวุฒิ (เงินประจำตำแหน่ง 13,000 บาท) 

     (รายละเอียดดังแนบ)

     ตารางเทียบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ก.(1) และ (2) มาตรา 38 ข.และมาตรา 38 ค.(1)  ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

     1.ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา (มาตรา 38 ก.(1) และ(2) และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (มาตรา 38 ค. (1) ได้แก่
          1.1 ครูผู้ช่วย
          1.2 ครู
          1.3 ศึกษานิเทศก์

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับทรงวุฒิ

(เงินประจำตำแหน่ง 13,000 บาท)

ครูเชี่ยวชาญ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญ

ครูชำนาญการพิเศษ/ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการ/ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ระดับชำนาญการ

ครู/ครูผู้ช่วย

ระดับปฏิบัติการ

     2.ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (มาตรา 38  ข.) ได้แก่
          2.1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
          2.2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
          2.3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          2.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          2.5 ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

         

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา * 1

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา * 2

ระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ

ระดับทรงคุณวุฒิ

ระดับเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชำนาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอชำนาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ

ระดับชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (คศ. 3)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (คศ. 2)

ระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการ

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คศ. 3)

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คศ. 2)

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คศ. 1)

ระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับชำนาญการ

ระดับปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา (คศ. 2)

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา (คศ. 1)

ระดับชำนาญการ

ระดับปฏิบัติการ

กรณีตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หาก ก.ค.ศ.กำหนด เป็นระดับใด ให้เทียบตำแหน่งหลักข้างต้น

หมายเหตุ : *1, *2 วิทยฐานะติดตัวมาจากตำแหน่งเดิม

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
 

ลองทำดู 1

ใครไม่ได้เป็นทนายชี้แจง กรณีข้อพิพาทปราสาทพระวิหารของไทย
 

ลองทำดู 2

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตั้งอยู่ประเทศใด
 

ลองทำดู 3

ปัจจุบันประเทศใดเป็นประธานอาเซียน