Home กระดานสนทนา 
ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?

9 Modul
(1 viewing) (1) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
Go to bottomหน้า: 1
หัวข้อ : 9 Modul
#89
9 Modul 3 ปี, 2 เดือน ก่อน กรรม: 0
การนำองค์กรและเทคโนโลยีทางการบริหารการศึกษา
ก ารนำองค์การ
การนำองค์การ เป็นการมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงองค์การใน 2 ประการหลัก คือ กระบวนการนำองค์การ และกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนการนำองค์กร เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ชี้นำองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
กำหนดทิศทางขององค์การ
สื่อสารทำความเข้าใจ
สร้างบรรยากาศ
เป็นตัวอย่างที่ดี
ทบทวนผลการดำเนินการ
จัดลำดับความสำคัญ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์การ
กระบวนการรับผิดชอบสังคม หมายถึง กระบวนการที่แสดงกิจกรรมอย่างรู้หน้าที่ และแสดงความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มีเหตุผลตามหลักจริยธรรมและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่สร้างผลกระทบในทางลบ นอกจากนั้น ยังต้องดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพสังคมและชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์การสามารถดำเนินการได้ใน 2 ทิศทาง คือ
เชิงรับ คือ การดำเนินการแก้ไข เมื่อได้รับผลกระทบทางลบ
เชิงรุก คือการดำเนินการป้องกัน ก่อนปัญหาจะเกิดขี้น
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา เป็น วิธีการ กระบวนการ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ เครื่องจักร ที่ผู้บริหารนำมาใช้ในการบริหารด้านการศึกษา เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน ได้แก่
 Balanced Score Card: BSC เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลองค์การ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วยมุมมอง 4 ด้าน คือ
1.มุมมองด้านการเงิน
2. ด้านลูกค้า
3. ด้านกระบวนการภายใน และ
4. ด้านการเรียนรู้
แต่ละมุมมอง ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
1. วัตถุประสงค์
2. ตัวชี้วัด
3. เป้าหมาย และ
4. ความคิดริเริ่ม
 Total Quality Management: TQM คือ การควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เป็นระบบการบริหารจัดการองค์การที่เน้นคุณภาพในทุก ๆ ด้าน และทุก ๆ กิจกรรมขององค์การโดยให้บุคลากรทุกคนในองค์การให้ความร่วมมือ และร่วมรับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผอ.ขา
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 63
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#90
Re: 9 Modul 3 ปี, 2 เดือน ก่อน กรรม: 0
การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร สู่ระดับหน่วยงาน
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร สู่ระดับหน่วยงาน มีกระบวนการ ดังนี้
1. การกำหนดเป้าหมายของหน่วยงาน ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษา
2. การสำรวจสภาพปัจจุบันของหน่วยงาน หรือ การวินิจฉัยองค์กรระดับหน่วยงาน (Unit Diagnosis) ด้วยเครื่องมือการบริหารต่าง ๆ เช่น SWOT Analysis เป็นต้น
3. การวางแผนยุทธศาสตร์ ดัวยแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับหน่วยงาน และการกำหนดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน (Unit Performance Evaluation)
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล
การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล เป็นการผสมผสานระหว่าง การทำงานที่สนับสนุนตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชา การพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจงานประจำของแต่ละบุคคล และการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
ลักษณะตัวชี้วัดระดับบุคคล
ลักษณะตัวชี้วัดระดับบุคคล จำแนกได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
1. ตัวชี้วัดตัวเดียวกับตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Identical Measures)
2. ตัวชี้วัดที่สนับสนุนตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน (Contributory Measures)
3. ตัวชี้วัดตามหน้าที่งาน (Unit Specific Measure)
4. ตัวชี้วัดมาตรฐาน (Common Measure)
เครื่องมือที่ช่วยในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน สู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล
เครื่องมือที่ช่วยในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน สู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล มีอยู่ 2 เครื่องมือ ได้แก่
1. ตารางแสดงความรับผิดชอบ (OS Matrix: Owner-Support Matrix)
2. รายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description)
ภาวะผู้นำที่สนับสนุนให้เกิดผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำที่ขับเคลื่อน จำแนกเป็น 3 กลุ่ม 11 แนวทาง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การกำหนดกรอบในการปฏิบัติงาน ได้แก่
1)ประกาศพันธกิจขององค์การอย่างชัดเจน 2)ระบุสาเหตุที่ทำให้องค์การมีผลการปฏิบัติงานไม่ดี 3)กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 4)ทำความเข้าใจกับความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายและพันธกิจขององค์การ
กลุ่มที่ 2 การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ได้แก่
5)ติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 6)สนับสนุนทรัพยากรในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 7)สร้างขวัญและกำลังใจจากชัยชนะเล็กๆ 8)สร้างโอกาสสำหรับความรู้สึกภูมิใจต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงาน
กลุ่มที่ 3 การเรียนรู้ในการส่งเสริมผลการปฏิบัติงาน ได้แก่
9)ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จของพันธกิจ 10)วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด 11)ปรับพันธกิจ เป้าหมาย หลักการ การติดตามรายงาน แผนการสนับสนุนทรัพยากร การกระตุ้นจูงใจ การให้รางวัล และการวิเคราะห์
ผอ.ขา
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 63
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#91
Re: 9 Modul 3 ปี, 2 เดือน ก่อน กรรม: 0
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์พื้นฐานในการทำงานร่วมกัน
เคารพความคิดเห็นคนอื่น
เสนอความคิดเห็นใดก็ได้ แต่ด้วยความเคารพกันและกัน
ฟังกันและกัน
แบ่งกันอภิปราย พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วม
เริ่มและจบตามเวลา
เข้าร่วมในทุกวาระการสัมมนา
พูดดัง ฟังชัด
พยายามหาโอกาสที่จะเรียนรู้จากผู้อื่น
การเปลี่ยนแปลง คือ
ทำไมองค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลง
องค์การมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์การมีการเพิ่มบทบาทหน้าที่และบริการใหม่
องค์การมีการเปลี่ยนผู้บริหาร
องค์การต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ต้นเหตุของการเฉยชาไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีเรื่องวิกฤต
มีทรัพยากรเหลือเฟือ
ตั้งมาตรฐานการทำงานไว้ต่ำ
มอบหมายให้พนักงานมุ่งเน้นงานเฉพาะแผนก
ใช้ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม
ขาดการให้ความเห็นสะท้อนจากภายนอก
ไม่มีบรรยากาศของการโต้แย้ง
ชอบฆ่าผู้บอกข่าว
ปฏิเสธ ไม่รับรู้
ชอบพูดคำหวาน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อองค์การ
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องบุคลากร
เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
ผอ.ขา
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 63
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#92
Re: 9 Modul 3 ปี, 2 เดือน ก่อน กรรม: 0
การบริการตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการบริหารงานที่ทำให้เกิดความสมดุลในองค์การ และทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เกิดความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล มี 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม หมายถึง หลักการที่มีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับอย่างเสมอภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ให้มีการใช้กฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงาม ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร หรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ
3. หลักโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถควบคุมตรวจสอบได้ โดยการปรับปรุงระบบกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4. หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับรู้ การบริหาร การตัดสินใจ การดำเนินการ ตลอดถึงการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
5. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ หมายถึง หลักการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ ซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบต่อสาธารณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบในผลงานหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะและมีระบบติดตามประเมินผล
6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งมีการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก

“การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ และภาวะผู้นำของผู้บริหารสสถานศึกษาเป็นหลัก การบริหารจัดการไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ จะขึ้นอยู่กับความพร้อม โอกาส บริบทที่เอื้อต่อการบริหารงาน”
ผอ.ขา
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 63
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#93
Re: 9 Modul 3 ปี, 2 เดือน ก่อน กรรม: 0
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม หมายถึง รูปแบบของการทำงานที่เกิดจากการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในลักษณะของกัลยาณมิตรที่มีเป้าหมายการทำงานร่วมกัน ด้วยการร่วมมือด้านความคิด กำลังคน ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตลอดถึงทรัพยากรของแต่ละสถานศึกษา ร่วมกันแก้ปัญหา การบริหารงานในสถานศึกษาด้วยระบบเครือข่ายโดยการร่วมกันสร้างเป้าหมาย เน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมทำงานจากฝ่ายต่างๆ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารประสบการณ์กันทั้งภายในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มี 3 ระดับ ดังนี้
ระดับองค์การ (Organization Level) ได้แก่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ระดับสถาบัน (Institution Level) ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบใหม่ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การปรับกระบวนทัศน์ของคนในองค์การ
ระดับบุคลากร (Individual Level) ได้แก่ การสร้างบุคลากรและฝึกทักษะบุคลากรในองค์การให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานกับประชาชน
ระดับการมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทางวิชาการมีหลากหลายตัวแบบ แต่ในที่นี้ใช้ตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล โดยประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ของสถานศึกษา จดหมายข่าว และการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้นระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น
ระดับที่ 4 การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีผ่ายประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น
ระดับที่ 5 การมีส่วนร่วมในระดับให้เสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงสุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น
องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ตามแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายประกอบด้วย
1. รับรู้มุมมองร่วมกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง
5. การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
6. การพิงอิงร่วมกัน
7. การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
ผอ.ขา
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 63
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
Go to topหน้า: 1
 

ลองทำดู 1

ใครไม่ได้เป็นทนายชี้แจง กรณีข้อพิพาทปราสาทพระวิหารของไทย
 

ลองทำดู 2

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตั้งอยู่ประเทศใด
 

ลองทำดู 3

ปัจจุบันประเทศใดเป็นประธานอาเซียน