Home กระดานสนทนา 
ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?

9 Modul
(1 viewing) (1) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
Go to bottomหน้า: 1
หัวข้อ : 9 Modul
#89
9 Modul 4 ปี, 9 เดือน ก่อน กรรม: 0
การนำองค์กรและเทคโนโลยีทางการบริหารการศึกษา
ก ารนำองค์การ
การนำองค์การ เป็นการมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงองค์การใน 2 ประการหลัก คือ กระบวนการนำองค์การ และกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนการนำองค์กร เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ชี้นำองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
กำหนดทิศทางขององค์การ
สื่อสารทำความเข้าใจ
สร้างบรรยากาศ
เป็นตัวอย่างที่ดี
ทบทวนผลการดำเนินการ
จัดลำดับความสำคัญ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์การ
กระบวนการรับผิดชอบสังคม หมายถึง กระบวนการที่แสดงกิจกรรมอย่างรู้หน้าที่ และแสดงความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มีเหตุผลตามหลักจริยธรรมและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่สร้างผลกระทบในทางลบ นอกจากนั้น ยังต้องดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพสังคมและชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์การสามารถดำเนินการได้ใน 2 ทิศทาง คือ
เชิงรับ คือ การดำเนินการแก้ไข เมื่อได้รับผลกระทบทางลบ
เชิงรุก คือการดำเนินการป้องกัน ก่อนปัญหาจะเกิดขี้น
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา เป็น วิธีการ กระบวนการ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ เครื่องจักร ที่ผู้บริหารนำมาใช้ในการบริหารด้านการศึกษา เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน ได้แก่
 Balanced Score Card: BSC เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลองค์การ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วยมุมมอง 4 ด้าน คือ
1.มุมมองด้านการเงิน
2. ด้านลูกค้า
3. ด้านกระบวนการภายใน และ
4. ด้านการเรียนรู้
แต่ละมุมมอง ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
1. วัตถุประสงค์
2. ตัวชี้วัด
3. เป้าหมาย และ
4. ความคิดริเริ่ม
 Total Quality Management: TQM คือ การควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เป็นระบบการบริหารจัดการองค์การที่เน้นคุณภาพในทุก ๆ ด้าน และทุก ๆ กิจกรรมขององค์การโดยให้บุคลากรทุกคนในองค์การให้ความร่วมมือ และร่วมรับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผอ.ขา
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 63
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#90
Re: 9 Modul 4 ปี, 9 เดือน ก่อน กรรม: 0
การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร สู่ระดับหน่วยงาน
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร สู่ระดับหน่วยงาน มีกระบวนการ ดังนี้
1. การกำหนดเป้าหมายของหน่วยงาน ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษา
2. การสำรวจสภาพปัจจุบันของหน่วยงาน หรือ การวินิจฉัยองค์กรระดับหน่วยงาน (Unit Diagnosis) ด้วยเครื่องมือการบริหารต่าง ๆ เช่น SWOT Analysis เป็นต้น
3. การวางแผนยุทธศาสตร์ ดัวยแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับหน่วยงาน และการกำหนดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน (Unit Performance Evaluation)
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล
การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล เป็นการผสมผสานระหว่าง การทำงานที่สนับสนุนตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชา การพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจงานประจำของแต่ละบุคคล และการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
ลักษณะตัวชี้วัดระดับบุคคล
ลักษณะตัวชี้วัดระดับบุคคล จำแนกได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
1. ตัวชี้วัดตัวเดียวกับตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Identical Measures)
2. ตัวชี้วัดที่สนับสนุนตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน (Contributory Measures)
3. ตัวชี้วัดตามหน้าที่งาน (Unit Specific Measure)
4. ตัวชี้วัดมาตรฐาน (Common Measure)
เครื่องมือที่ช่วยในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน สู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล
เครื่องมือที่ช่วยในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน สู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล มีอยู่ 2 เครื่องมือ ได้แก่
1. ตารางแสดงความรับผิดชอบ (OS Matrix: Owner-Support Matrix)
2. รายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description)
ภาวะผู้นำที่สนับสนุนให้เกิดผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำที่ขับเคลื่อน จำแนกเป็น 3 กลุ่ม 11 แนวทาง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การกำหนดกรอบในการปฏิบัติงาน ได้แก่
1)ประกาศพันธกิจขององค์การอย่างชัดเจน 2)ระบุสาเหตุที่ทำให้องค์การมีผลการปฏิบัติงานไม่ดี 3)กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 4)ทำความเข้าใจกับความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายและพันธกิจขององค์การ
กลุ่มที่ 2 การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ได้แก่
5)ติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 6)สนับสนุนทรัพยากรในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 7)สร้างขวัญและกำลังใจจากชัยชนะเล็กๆ 8)สร้างโอกาสสำหรับความรู้สึกภูมิใจต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงาน
กลุ่มที่ 3 การเรียนรู้ในการส่งเสริมผลการปฏิบัติงาน ได้แก่
9)ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จของพันธกิจ 10)วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด 11)ปรับพันธกิจ เป้าหมาย หลักการ การติดตามรายงาน แผนการสนับสนุนทรัพยากร การกระตุ้นจูงใจ การให้รางวัล และการวิเคราะห์
ผอ.ขา
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 63
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#91
Re: 9 Modul 4 ปี, 9 เดือน ก่อน กรรม: 0
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์พื้นฐานในการทำงานร่วมกัน
เคารพความคิดเห็นคนอื่น
เสนอความคิดเห็นใดก็ได้ แต่ด้วยความเคารพกันและกัน
ฟังกันและกัน
แบ่งกันอภิปราย พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วม
เริ่มและจบตามเวลา
เข้าร่วมในทุกวาระการสัมมนา
พูดดัง ฟังชัด
พยายามหาโอกาสที่จะเรียนรู้จากผู้อื่น
การเปลี่ยนแปลง คือ
ทำไมองค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลง
องค์การมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์การมีการเพิ่มบทบาทหน้าที่และบริการใหม่
องค์การมีการเปลี่ยนผู้บริหาร
องค์การต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ต้นเหตุของการเฉยชาไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีเรื่องวิกฤต
มีทรัพยากรเหลือเฟือ
ตั้งมาตรฐานการทำงานไว้ต่ำ
มอบหมายให้พนักงานมุ่งเน้นงานเฉพาะแผนก
ใช้ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม
ขาดการให้ความเห็นสะท้อนจากภายนอก
ไม่มีบรรยากาศของการโต้แย้ง
ชอบฆ่าผู้บอกข่าว
ปฏิเสธ ไม่รับรู้
ชอบพูดคำหวาน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อองค์การ
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องบุคลากร
เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
ผอ.ขา
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 63
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#92
Re: 9 Modul 4 ปี, 9 เดือน ก่อน กรรม: 0
การบริการตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการบริหารงานที่ทำให้เกิดความสมดุลในองค์การ และทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เกิดความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล มี 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม หมายถึง หลักการที่มีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับอย่างเสมอภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ให้มีการใช้กฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงาม ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร หรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ
3. หลักโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถควบคุมตรวจสอบได้ โดยการปรับปรุงระบบกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4. หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับรู้ การบริหาร การตัดสินใจ การดำเนินการ ตลอดถึงการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
5. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ หมายถึง หลักการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ ซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบต่อสาธารณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบในผลงานหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะและมีระบบติดตามประเมินผล
6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งมีการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก

“การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ และภาวะผู้นำของผู้บริหารสสถานศึกษาเป็นหลัก การบริหารจัดการไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ จะขึ้นอยู่กับความพร้อม โอกาส บริบทที่เอื้อต่อการบริหารงาน”
ผอ.ขา
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 63
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#93
Re: 9 Modul 4 ปี, 9 เดือน ก่อน กรรม: 0
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม หมายถึง รูปแบบของการทำงานที่เกิดจากการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในลักษณะของกัลยาณมิตรที่มีเป้าหมายการทำงานร่วมกัน ด้วยการร่วมมือด้านความคิด กำลังคน ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตลอดถึงทรัพยากรของแต่ละสถานศึกษา ร่วมกันแก้ปัญหา การบริหารงานในสถานศึกษาด้วยระบบเครือข่ายโดยการร่วมกันสร้างเป้าหมาย เน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมทำงานจากฝ่ายต่างๆ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารประสบการณ์กันทั้งภายในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มี 3 ระดับ ดังนี้
ระดับองค์การ (Organization Level) ได้แก่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ระดับสถาบัน (Institution Level) ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบใหม่ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การปรับกระบวนทัศน์ของคนในองค์การ
ระดับบุคลากร (Individual Level) ได้แก่ การสร้างบุคลากรและฝึกทักษะบุคลากรในองค์การให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานกับประชาชน
ระดับการมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทางวิชาการมีหลากหลายตัวแบบ แต่ในที่นี้ใช้ตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล โดยประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ของสถานศึกษา จดหมายข่าว และการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้นระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น
ระดับที่ 4 การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีผ่ายประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น
ระดับที่ 5 การมีส่วนร่วมในระดับให้เสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงสุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น
องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ตามแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายประกอบด้วย
1. รับรู้มุมมองร่วมกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง
5. การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
6. การพิงอิงร่วมกัน
7. การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
ผอ.ขา
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 63
graph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#97
gay chat apps android 1 ปี, 5 เดือน ก่อน กรรม: 0
Because still, at the end of the day, we both know that chat gay tula allende hidalgo my sexuality and your sexuality are not the foundations of our friendship; rather, we cherish each other even more because of it. Protect your relationship legally by seeking assistance from an attorney to find gays in toronto obtain the necessary legal documents befitting your particular relationship situation, including such things as power of attorney, wills, beneficiary designations, etc. Dont give up after only one visit. When we met, we just fell into the most normal-feeling of conversations find me gay bars in albufeira over a drink, and I gave him a cookie. They loved that he was so accepting of them. Going to 4minute gayoon and shinee key dating the search engine, I searched for gay stories and clicked on one called 'The Power of Cock' by John Hamilton, thinking at the time it was a ludicrous title and concept. And if it doesn't, well, you haven't worked hard enough at it, and you're destined to be alone for the rest of your life. His hand felt good, gay online dating articles and I soaped his whole front, then his ass. I start to single latin gay resorts feel a rush of, well, something in my tummy. Learn to be assertive and ask directly for what you want. Professor Dick, he looking for pitures of gay men declared, stressing my name, as he stood up, tossing a twenty on the table. He was the most kind, open, generous, patient, caring, and funny person I had ever known, not to mention the initial chemistry, and I had never seen him in person. And it meet gay muscle men free stars Julia Roberts. If youve got a feeling about gay sydney dating someone, it could be your gaydar.
aqweriz
Fresh Boarder
กระทู้: 1
graphgraph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์
The administrator has disabled public write access.
 
Go to topหน้า: 1
 

ลองทำดู 1

ใครไม่ได้เป็นทนายชี้แจง กรณีข้อพิพาทปราสาทพระวิหารของไทย
 

ลองทำดู 2

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตั้งอยู่ประเทศใด
 

ลองทำดู 3

ปัจจุบันประเทศใดเป็นประธานอาเซียน